Platform Duurzaam Deurne

 Platform Duurzaam Deurne wil een podium bieden aan  bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen, stichtingen en particuliere initiatieven, wier doelstellingen betrekking hebben op het realiseren van een duurzame samenleving. De initiatiefgroep geeft daarmee bekendheid aan een duurzame manier van samenleven op alle denkbare terreinen en draagt zo bij aan nieuwe netwerken en het delen van kennis en ervaring.

 Voor de initiatiefgroep is duurzaamheid een breed en allesomvattend begrip: duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen(Brundtland Commissie, 1987)

Duurzame ontwikkeling(People, Planet, Profit) zet maximaal in op hernieuwbare energie, bescherming van natuur en milieu, kleinschaligheid, maatschappelijk rendement, tegen gaan van verspilling en uitputting van de bodem en lange termijn rendement i.p.v. winst op de korte termijn.

Platform Duurzaam Deurne richt zich op de volgende gebieden:

Zorg: de mensgerichte zorg neemt de heelheid van de mens als uitgangspunt en stelt de eigen leefomgeving centraal. Het gaat om kleinschalige zorg waarbij de burgers zelf de regie in handen hebben. In buurten en wijken ontstaan nieuwe zorggemeenschappen waarbij de traditionele hiërarchie afwezig is: hulpvrager en hulpverlener staan centraal.   Samenredzaam-heid is  een kernbegrip.

Energie: de traditionele energiemaatschappijen zijn  onvoldoende in staat te voldoen aan de vraag naar duurzame energie. In plaats van uitputting van fossiele brandstoffen streeft een duurzame economie allereerst naar energiebesparing. Nieuwe energie-initiatieven(groene stroom, hybride auto’s, zonnepanelen, zonneboilers, energie zuinige apparatuur) komen steeds meer vanuit de burgers zelf.

Biodiversiteit en Ecosystemen: het agrarisch groeimodel uit de tweede helft van de vorige eeuw heeft zijn grenzen bereikt. De weerstand tegen grootschaligheid en aantasting van het milieu neemt toe. Het antwoord is onder andere het tegengaan van voedselverspilling, stimuleren van de (lokale) productie van biologische voeding en een lagere vleesconsumptie. Biologische voeding en vegetarisch eten zijn sterk in  opkomst.

Bouwsector: duurzaam bouwen en produceren waarbij cradle to cradle,  circulaire economie(gebruiken is het nieuwe hebben) en biobased economy(bouwen/produceren met afbreekbare plantaardige stoffen) voorop staan. Technologische vernieuwing, hergebruik en tegen gaan van verspilling  gaan hand in hand.

Mobiliteit: hierbij kan men denken aan auto delen, kleinschalig openbaar vervoer  en het gebruik van  elektrische of hybride auto ‘s.

Gezondheid en Welzijn: wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving

De presentatie heeft  de vorm van een diavoorstelling(power point) waarbij maximaal 20 afbeeldingen gepresenteerd worden en elke afbeelding gedurende 20 seconden toegelicht  wordt. De totale spreektijd per te presenteren project is dan 6 minuten en 40 seconden.(het zogenaamde pecha kucha concept) Na deze presentatie geeft de gespreksleider bezoekers de gelegenheid tot discussie en vragen stellen.

Op de avond is voldoende ruimte om te netwerken en om in klein verband te praten en contacten te leggen. De avonden zullen gevarieerd van opzet zijn met een muzikaal intermezzo. Ook geïnteresseerden van buiten Deurne zijn welkom.